MinuLED.ee e-poe müügitingimused ja privaatsus

1.    Üldsätted
1.1.    Käesolevad e-poe müügitingimused (edaspidi Müügitingimused) kehtivad HSGoup Grupp OÜ (edaspidi Teenuse osutaja), registrikood nr.: 14807404, aadress Põlva maakond, Räpina vald, Leevi küla, Võru mnt 11-7, 64231, e-poes müügil olevate kaupade ostmisel kliendi (edaspidi Klient) poolt.
1.2.    Pooled juhinduvad omavahelistes suhetes Müügitingimustest, Teenuse osutaja hinnakirjast ning kehtivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest.
1.3.    Teenuse osutaja jätab endale õiguse Müügitingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta. Müügitingimuste ja hinnakirja muudatused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni avaldamisest Teenuse osutaja e-poes. Kui Klient edastas oma tellimuse enne Müügitingimuste ja/või hinnakirja muudatuste jõustumist, kohalduvad Kliendile tellimuse edastamise ajal kehtinud Müügitingimused ja hinnakiri, välja arvatud kui seadusest või Müügitingimustest tuleneb teisiti.
1.4.    E-poes tellimuse esitamisel kinnitab Klient, et ta on tutvunud ning nõustub Müügitingimustega.

2.    Tellimuse vormistamine
2.1.    Kauba tellimiseks valib Klient e-poest soovitud kaubad ning sisestab tellimuse esitamiseks vajalikud andmed. Tellida saab nii e-poes registreerunud kasutaja kui registreeringuta, kuid Klient kohustub igal juhul sisestama oma õiged kontaktandmed, sihtkoha ja aadressi.
2.2.    Teenuse osutaja saadab Kliendile tellimuse saamise kinnituse, mis on aluseks Kliendile antud tellimuse eest tasumisel. Arve saab Klient välja printida ise e-poes oma kasutajakontolt või saadame selle soovi korral meiliga. Juhul, kui Teenuse osutaja ei saa täita Kliendi poolt esitatud tellimust, kuna tellitud kaubad puuduvad Teenuse osutaja laos või mingi muu asjaolu, kohustub Teenuse osutaja sellest Klienti esimesel võimalusel teavitama. Juhul, kui Klient soovib tellimust tühistada ja ostuhinna tagastamist, kohustub Teenuse osutaja tagastama Kliendile tema poolt tasutud ostuhinna esimesel võimalusel, kuid hiljemalt neljateistkümmne (14) kalendripäeva jooksul ostuhinna tasumisest Kliendi poolt.
2.3.    Klient vastutab tellimuses esitatud andmete täpsuse ja õigsuse eest. Teenuse osutaja ja kullerfirma ei vastuta Kliendi poolt ebatäpsete või –õigete andmete esitamise tõttu tekkinud tagajärgede eest. Alla 18-aastastele isikutele  kohandub vastavalt tellijale Eesti Vabariigis kehtiv seadus ja isiku enda vastutus tellimuse vormistamisel ja sooritamisel.
2.4.    Müügileping Teenuse osutaja ja Kliendi vahel loetakse sõlmituks pärast Kliendi poolt tellitud kauba eest tasumist pangaülekandega Teenuse osutaja saadetud arve/tšeki alusel ning kui Teenuse osutaja on saanud Kliendilt sooritatud makse kinnituse.

3.    Tellitud kauba eest tasumine
3.1.    Klient tasub e-poest tellitud kauba eest pangaülekandega Teenuse osutaja saadetud arve/tšeki alusel. Kliendil on võimalik tasuda kauba eest kasutades pangalinke (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop, Pocopay ja Liisi ID). Eri juhtudel (nn kampaaniad) on võimalik e-poes osaliselt tasuda ka ostetud kupongiga (nn voucher). Kui Te ei ole tasunud 2 tööpäeva jooksul alates tellimuse sooritamisest, siis Teie tellimus tühistatakse.
3.2.    E-poes avaldatud hinnad on eurodes (EUR) ning sisaldavad käibemaksu ja tellitud kauba ostusummale lisandub saatmistasu, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Teenuse osutaja jätab endale õiguse avaldatud hindu muuta, kuid kui Klient on sooritanud tellimuse enne hinna/hindade muutust, kehtib Kliendi jaoks tellimuse ajal kehtinud hind.
3.3.    Saatekulu hind sõltud tellitud toote mõõtmetest ning kogusest. Saatekulu hinda on võimalik näha "Ostukorvis" enne kauba eest tasumist.

4.    Tarnetingimused
4.1.    Tellitud kaubad toimetatakse Kliendile kätte pakiautomaati vm sihtkohta pakina või lepitakse võimalusel poolte vahel kokku kauba käest kätte saamine. Kaupade kättetoimetamisele kohalduvad posti- , kuller- või pakiteenuse osutaja tüüptingimused, milledega Klient kohustub eelnevalt kauba tellimisele tutvuma. Teenuse osutaja poolt võimalikud kauba tarne variandid on: Omniva  pakiautomaat.
4.2.    Tellitud kaupade tarneaeg on 2-5 tööpäeva tellimuse eest tasumise järgselt. Arvestades, et tellitud kaup on kohe laos olemas. Kui tellitud kaup puudub laost võib tarneaeg olla kuni 20 tööpäeva tellimuse eest tasumise järgselt. Osalist tarnet ei paku kui Klient ei esita vastavat sooviavaldust – sellisel juhul sõlmitakse mõlemaid osapooli rahuldav kokkulepe.
4.3.    Tellitud kaubad väljastatakse teenuse pakkuja poolt kehtestatud tingimustel, pakiautomaadist
4.4.    Enne teenuse osutajalt kauba vastuvõtmist kohustub Klient üle vaatama kauba pakendi ning vastu võttes paki, kinnitab Klient, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve. Paki sisu eest vastutab Teenuse osutaja. Postiteenuse vahendusel saadetud pakkidel esinevate probleemide korral kohustub Klient sellest teavitama Teenuse osutajat koheselt ning tagastama kauba Teenuse osutajale esimesel võimalusel, kuid mitte rohkem kui 14. päeva jooksul.

5.    Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine
5.1.    Kliendil on õigus pärast tellitud kauba eest tasumist, kuid enne kauba Teenuse osutaja poolt postitamist, oma tellimus tühistada, teatades sellest koheselt Teenuse osutaja e-posti aadressile vastavasisulise avaldusega. Avalduses tuleb märkida arve/tellimuse number, tellimuse esitamise kuupäev, tagastamise põhjus ning lisada Kliendi kontaktandmed (nimi, aadress, kontakttelefon), lisaks tagastatava raha ülekandmiseks arveldusarve number.
5.2.    Tühistatud tellimuse eest tasutud ostuhind tagastatakse ja kantakse Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid hiljemalt neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul ostuhinna tasumisest Kliendi poolt.
5.3.    Kliendil on õigus tagastada e-poest tellitud kaup neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, originaalsiltidega ja terves originaalpakendis. Klient teatab kauba tagastamisest Teenuse osutaja e-posti aadressile koheselt kauba saatmisel või kätte toimetamisel. Juhul, kui tellitud kaup ei vasta Teenuse osutaja poolt kirjeldatud pakkumisele, kohustub Klient sellest esimesel võimalusel Teenuse osutajat teavitama elektrooniliselt.  Toodet saab tagastada neljateistkümne (14) päeva jooksul peale toote kättesaamist  pakiautomaadist või kauba kätte toimetanud teenuse pakkuja muul teenusel. Toote Teenuse osutajale saatmiseks tuleb pakiautomaadis kasutada tagastuseks teenuse pakkuja poolt antud pakiautomaadi uksekoodi (tagastuskoodi).  Kauba tagastamine eelpool märgitud alusel ja ajal on tasuta. Teistel juhtudel tasub Klient kauba tagastamise kulu vastavalt teenuse osutaja tingimustele. Kauba vahetus (värv, suurus, teine mudel, teine toode jms) ei kuulu tagastusele antud tingimustel, selle kulud tasub Klient.
5.4.    Raha tagastatud kauba eest kantakse Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid hiljemalt neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul tagastatud kauba kättesaamisest Teenuse osutaja poolt. Makstud saatekulusid ei tagastata.
5.5.    Kauba tagastamise kulud (saatmiskulud jms) muudel juhtudel kannab Klient. Kui tagastamisele kuuluv kaup ei vasta tellitule (Teenuse osutaja eksimus), tasub kauba tagastamise kulud Teenuse osutaja.
5.6.    Kui tagastatav kaup või selle pakend on kahjustunud Kliendi süülise tegevuse või tegevusetuse tõttu, on kliendil kohustus hüvitada väärtuse vähenemine.
5.7.  Tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral vastutab tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes. Tarbija ei vastuta asja väärtuse vähenemise eest juhul, kui ettevõtja ei ole vastavalt käesoleva seaduse § 54 lõike 1 punktidele 12 ja 13 juhtinud tarbija tähelepanu taganemisõiguse olemasolule.

6.    Isikuandmed
6.1.    Klient annab käesolevaga Teenuse osutajale nõusoleku tema isikuandmete töötlemiseks ning andmete säilitamiseks Teenuse osutaja kliendiregistris.
6.2.    Klient annab Teenuse osutajale nõusoleku edastada talle e-posti vahendusel Teenuse osutaja reklaam- ja müügipakkumisi. Kliendil on õigus ja kohustus Teenuse osutajat teavitada, kui ta ei soovi nimetatud pakkumisi ja Teenuse osutaja kohustub seda järgima.
6.3.    Klient annab käesolevaga nõusoleku edastada paki- või kullerteenust osutavale isikule Kliendi isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik Kliendile tellitud kauba kättetoimetamiseks (nimi, telefoninumber, e-posti aadress, aadress, asukoht jms). Erijuhtudel, kus tegemist on Eesti Vabariigis kehtiva seaduse järgimisega alaealiste suhtes vms, kohustub Klient esitama Teenuse osutajale ka oma vanust ja isikut tõendava dokumendi koopia või isikukoodi.
6.4.    Teenuse osutaja kohustub tagama isikuandmete kaitse ja konfidentsiaalsuse ja muude seadusest tulenevate nõuete täitmise Kliendi isikuandmete kasutamisel ja töötlemisel.
6.5.    Kliendil on õigus igal ajal loobuda punktis 6.1. ja 6.2. antud nõusolekust, teavitades sellest kirjalikult Teenuse osutajat või kasutades elektroonilisi võimalusi.

7.    Vastutus
7.1.    Teenuse osutaja vastutab Kliendi ees Teenuse osutaja poolt Müügitingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
7.2.    Klient vastutab Teenuse osutaja ees Kliendi poolt Müügitingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
7.3.    Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta Müügitingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuste täitmisega viivitamise või täitmata jätmise tõttu, kui see on vabandatav vääramatu jõuga.
7.4.    Teenuse osutaja ei kompenseeri Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.
   
8. Taganemise avaldus
8.1. Taganemise avalduse tüüpvorm
Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvorm (täitke ja tagastage käesolev vorm üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda)

  • Kellele: „[ettevõtja kannab siia oma nime, aadressi ning olemasolu korral faksinumbri ja e-posti aadressi]”
  • Käesolevaga taganen/taganeme (*) lepingust, mille esemeks on järgmine asi (*) / järgmine teenus (*)
  • Tellimuse esitamise kuupäev (*) / asja kättesaamise kuupäev (*)
  • Tarbija nimi / tarbijate nimed — Tarbija aadress / tarbijate aadressid
  • Tarbija allkiri / tarbijate allkirjad (ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse paberil)
  • Kuupäev

8.2. Taganemisõigus
Teil on õigus põhjust avaldamata taganeda kõnesolevast lepingust 14 päeva jooksul. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast 1. Taganemisõiguse kasutamiseks teavitage meid 2 oma otsusest taganeda kõnesolevast lepingust ühemõttelise avaldusega (nt posti, faksi või e-postiga saadetud kiri). Te võite selleks kasutada lisatud taganemisavalduse tüüpvormi, kuid see ei ole kohustuslik. 3 Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate teate taganemisõiguse kasutamise kohta ära enne taganemistähtaja lõppu.
8.3. Lepingust taganemise tagajärjed
Kui Te taganete kõnesolevast lepingust, tagastame Teile kõik Teilt saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Teie valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb meie pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil saame teada Teie otsusest kõnesolevast lepingust taganeda. Teeme nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida kasutasite makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui olete sõnaselgelt andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks; igal juhul ei kaasne Teile sellise maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu.

9.    Muud tingimused
9.1.   Kaebuse esitamise tingimused
Tarbija saab ostetud kauba või teenuse lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. Tarbija võib kaebuse esitada toote või teenuse kohta, mis ei vasta lepingutingimustele 2 aasta jooksul mis tahes vormis ostudokumendil avaldatud aadressil või elektronposti aadressil. Tarbija ja kaupleja vahelised vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui tarbija ei ole nõus kaupleja poolt pakutud lahendusega ja leiab et tema õigusi on rikutud, võib ta esitada avalduse vaidluse lahendamiseks vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele, kelleks on Tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon (Pronksi tn 12 Tallinn 10117, telefon 6201707, info@tarbijakaitseamet.ee). Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse menetlusreeglitega saab tutvuda veebilehe aadressil www.tarbijakaitseamet.ee.